Nowy produkt z Polychemu dostępny w CIN

Dziś mamy przyjemność i zaszczyt przedstawić nowy produkt w naszej ofercie – otwarto komórkową, natryskową piankę poliuretanową PUREX NG-0808NF-B2 o klasie palności „E” wg PN-EN 13501-1.

Poprawa klasy reakcji na ogień ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ otwiera możliwości zastosowania izolacji poliuretanowych w zupełnie nowych obszarach zastosowań. Dla wszystkich, którzy działają na budowlano-remontowym rynku usług oznacza to, że PUREX NG-0808NF-B2 może być stosowany na przykład w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach zbiorowych, czego nie dawały dostępne dotychczas pianki o klasie palności F!

Polskim aktem prawnym, które określa podstawowe wymagania wobec m.in. odporności pożarowej elementów budynku (np. ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropu, konstrukcji i pokrycia dachu) są tak zwane Warunki Techniczne, czyli Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). Wyżej wymienione rozporządzenie, mówi, że jako element budynku nierozprzestrzeniający ognia (NRO), określa się element (z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku) stanowiący wyrób o klasie reakcji na ogień co najmniej B-s3,d0, przy czym izolacja części warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień nie najmniej niż E. W praktyce taki układ stanowi system PUREX NG-0808NF-B2, o klasie reakcji na ogień E przykryty płytą gipsowo-kartonową o klasie reakcji na ogień B-s1,d0.

Właściwości użytkowe systemu poliuretanowego PUREX NG-0808NF-B2, wyznaczone zostały przez jednostkę notyfikowaną i zadeklarowano je w Deklaracji Właściwości Użytkowych, zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 14315-1, co pozwoliło na oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Zapraszamy do współpracy. Źródło: www.ppin.pl