Akceptujemy platnoœci.pl Dodaj obiekt

Strona główna » Regulamin
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12.07.2007 r. zwany dalej Regulaminem

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. cin.com.pl jest internetowym serwisem ogłoszeń, którego operatorem jest firma Logotime Łukasz Kuć, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Armii Ludowej 20D/8, kod pocztowy 05-300, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki pod numerem 9414/07, posługująca się numerem NIP 822-198-45-13, REGON: 141026384

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Logotime Łukasz Kuć, zwaną dalej Operatorem oraz korzystania z internetowego serwisu ogłoszeń cin.com.pl, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 3

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik - osoba korzystająca z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
2. Operator - firma Logotime Łukasz Kuć - operator internetowego serwisu ogłoszeń cin.com.pl
3. Serwis - internetowy serwis ogłoszeń cin.com.pl

§ 4

Zamawiając usługę, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz regulaminem świadczenia usług elektronicznych przez Operatora, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego regulaminu.

§ 5

Operator chroni dane swoich użytkowników. Podane przez użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia rachunku.

§ 6

Aktualna treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobrana w każdej chwili ze strony cin.com.pl/index.php?action=regulamin

Rozdział 2
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

§ 7

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu.

2. Usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem witryny internetowej mogą być bezpłatne lub płatne.

3. Usługą bezpłatną jest rejestracja w Serwisie, dostęp do danych Użytkownika, przeglądanie ogłoszeń, oraz dostęp do określonych przez Operatora treści Serwisu. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

4. Usługami płatnymi są wstawianie ogłoszeń i reklamy. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

§ 8

1. W celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu w tym do dodawania ogłoszeń, należy:


a) Wypełnić formularz rejestracyjny

b)Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola formularza;
c) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystał z serwisu i być zgodne z prawdą;

d) Jeżeli Użytkownik wystąpi o rachunek, dane wprowadzone w formularzu będą źródłem danych do wystawionego Użytkownikowi rachunku;

e) Poprawnie wypełniony oraz zaakceptowany przez Użytkownika wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych Serwisu;

f) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do własnego konta, przy użyciu którego może dokonywać zmian.

2. Użytkownik ma prawo wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych podanych we wniosku rejestracyjnym.

3. W razie popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym należy:

a) Zalogować się w Serwisie;

b) Przejść na stronę, gdzie edytowane są wszystkie dane wprowadzone we wniosku przy zawieraniu umowy.

c) Zatwierdzić dokonane zmiany.

Rozdział 3
Warunki świadczenia usług

§ 9

1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

2. Osoby fizyczne korzystające z serwisu muszą mieć ukończone 18 lat.

3. Do korzystania z serwisu można wykorzystać większość przeglądarek internetowych dostępnych obecnie na rynku.

§ 10

W ogłoszeniach nie można oferować niczego, czym obrót narusza prawo lub uprawnienia osób trzecich.

§ 11

Informacje podane w ogłoszeniu służą umożliwieniu kontaktu pomiędzy oferentem, a kupującym. Logotime nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie tych danych niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 12

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Rozdział 4
Postępowanie reklamacyjne

§ 13

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Logotime Łukasz Kuć ul. Armii Ludowej 20D m. 8.

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od daty jej wpłynięcia. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 14

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym użytkowników Serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu. W przypadku zmian obowiązującego Regulaminu, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Operatorem, a Użytkownikiem.

3. Wszelkie uwagi i sugestie związane z serwisem cin.com.pl prosimy kierować na adres:






 

O nasPolecamyRegulaminReklamaKontakt

Polecamy: Noclegi nad morzem Wolne noclegi Hotele Hotele Hotele Warszawa